Vedtekter

1. Formål.

Fana Skoleteater er en forening som har til formål å fremme interessen for teater blant elever ved Fana Private Gymnas og folk i nærmiljøet. Fana Skoleteater vil arbeide for å skape et aktivt teatermiljø vesentlig basert på frivillig og ulønnet arbeid. Teateret skal kunne drive alle former for teatervirksomhet så som revy, musicals, konserter m.v.

2. Medlemsskap.

2.1 Vilkår for medlemsskap.

Medlemsskap i Fana Skoleteater er åpent for alle. For å være medlem må man innen en fastsatt dato innbetale et beløp til foreningen fastsatt av foreningens styre.

2.2 Adgang til forestillinger.

Medlemmer har rett til en gratis forestilling hvert år, med unntak av premieren og siste forestilling. Medlemmer med aktive arbeidsoppgaver ved årets oppsetning har gratis adgangsrett til alle forestillinger.

2.3 Årsmøte.

Ordinært årsmøte for medlemmene holdes innen 2 måneder etter siste forestilling. Rett til å delta på årsmøte har kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for dette år.

2.4 Årsmøte har til oppgave:

2.4.1 Å velge 4 styremedlemmer.
2.4.2 Å fastsette foreningens regnskap
2.4.3 Å velge revisor
2.4.4 Å kontrollere at foreningen drives overensstemmende med vedtektene.
2.4.5 Å behandle andre saker eller forslag fra medlemmene innsendt til driftsstyret minst 1 måned før årsmøtet.

2.5 Årsmøtet innkalles av driftsstyret og teatersjefen fungerer som møteleder. Innkalling skjer gjennom oppslag på Fana gymnas.

3. Styreform.

3.1 Kontinuitetsstyre.

3.1.1 Foreningen skal ha et kontinuitetsstyre på 4 til 6 medlemmer, og styrets medlemmer velger selv styreleder og eventuell ansvarsfordeling. Styremedlemmene velges av kontiunitetstyret, og sitter for 4 år av gangen. Kontiunitetstyret bør dekke flest mulig kompetanseområder av foreningens drift. Som passivt, rådgivende medlem i kontinuitetsstyret deltar også forrige sesongs teatersjef. Styremedlemmer som involveres i foreningens daglige drift permitteres fra kontinuitetsstyret. Eventuell permisjon og dennes varighet vurderes av kontinuitetsstyret i samråd med driftsstyret. Kontinuitetsstyret utnevner stedfortreder.

3.1.1.1 Kontiunitetstyret kan med simpelt flertall avskjedige et av de sittende kontiunitetstyremedlemmer. For at dette skal være vedtaksfør skal alle kontiunitetstyrets stemmeberettigede medlemmer være til stede. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme jfr. §3.1.2

3.1.2 Kontinuitetsstyrets beslutninger fattes ved simpelt flertall, og hvert styremedlem 1 stemme. Ved stemmelikhet har presidenten dobbeltstemme.

3.1.3 Formål.

Kontinuitetsstyret har som formål å være en støttefunksjon for driftsstyret, og på denne måten bidra til kontinuitet i foreningens virksomhet, samt skape trygghet for foreningens ve og vel.

3.1.4 Kontinuitetsstyrets oppgaver og myndighetsområde.

3.1.4.1 Kontinuitetsstyret skal forvalte foreningens oppsparte midler, samt ha oppsyn med foreningens driftsmidler.

3.1.4.2 På driftsstyrets anmodning har kontinuitetsstyret plikt til å avhjelpe driftsstyret ved behov.

3.1.4.3 Kontinuitetsstyret kan enstemmig avgjøre å avsette hele eller deler av driftsstyret. Avsettelse krever fulltallig kontinuitetsstyre for vedtaksførhet.

3.1.4.4 Å utarbeide, godkjenne og revidere stillingsbeskrivelser for driftsstyret.

3.1.4.5 Å påse at foreningens regnskaper og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og at regnskapet er innrettet overensstemmende med alminnelig aksepterte regnskapsprinsipper, jfr. 2.4.2.

3.1.4.6 Å gi årsmøtet de opplysninger som trengs for å vurdere foreningens virksomhet.

3.1.4.7 Kontinuitetsstyret kan på et hvilket som helst tidspunkt pålegge driftsstyret å fremlegge en foreløpig oversikt over driftsstyrets regnskap.

3.1.5 Kontinuitetsstyret holder møte når minst 2 styremedlemmer ønsker det. Det føres protokoll fra forhandlingene. Styret er vedtaksfør når minst 4 stemmeberettigede medlemmer er tilstede.

3.2 Driftsstyre.

3.2.1 Foreningen skal ha et driftsstyre på 4 medlemmer bestående av teatersjef, økonomisjef, sekretær og PR-sjef som velges av årsmøtet for 1 år av gangen.

3.2.2 Stillingsbeskrivelser for driftsstyret utarbeides og godkjennes av kontinuitetsstyret.

3.2.3 Driftsdriftsstyrets beslutninger fattes ved simpelt flertall og hvert styremedlem har 1 stemme. Ved stemmelikhet har teatersjefen dobbeltstemme.

3.2.4 2 styremedlemmer i fellesskap forplikter foreningen utad.

3.2.5 Driftsstyrets oppgaver.

3.2.5.1 Å drive foreningen i overensstemmelse med vedtektene og godkjent budsjett, herunder den daglige drift av foreningen i inneværende sesong.

3.2.5.2 Å utarbeide budsjettforslag og regnskap for inneværende sesong i samsvar med kontinuitetsstyrets retningslinjer og godkjennelser, samt i overensstemmelse med alminnelig aksepterte regnskapsprinsipper.

3.2.5.3 Å gi kontinuitetsstyret og årsmøtet de opplysninger som trengs for å vurdere foreningens virksomhet.

3.2.6 Styret holder møte når teatersjefen eller minst 2 styremedlemmer ønsker det. Det føres protokoll fra forhandlingene. Styret er vedtaksfør når minst 3 styremedlemmer er tilstede.

3.2.7 Økonomisjefen har plikt til å føre driftstyres regnskap for inneværende sesong, og fremlegge det for kontinuitetsstyret og årsmøtet.

4. Teaterråd

4.1 Driftsstyret oppnevner et teaterråd som, foruten driftsstyret, består av sponsoransvarlig, teknisk sjef, scenesjef, kostymesjef, sminkesjef, arrangementssjef, skuespillerrepresentant, kapellmester og instruktører. Det kan også oppnevnes en kontaktperson ved Fana gymnas som har rett til å møte i teaterrådet. Som passive medlemmer kan også representanter fra kontinuitetsstyret møte.

4.2 Teaterrådets oppgave er å koordinere foreningens teatervirksomhet etter nærmere instruks fra driftsstyret.

5. Revisjon

Foreningen skal ha en revisor som skal utføre revisjonen av foreningens regnskaper etter god revisjonsskikk.

6. Formuesforvaltning

6.1 Foreningens medlemmer, driftsstyre eller kontinuitetsstyre hefter ikke for foreningens gjeld.

6.2 Overskuddet av gjeldende sesongs virksomhet forvaltes av kontinuitetsstyret. Kontinuitetsstyrets regnskap skal revideres ved regnskapsavslutningen hver sesong.

6.3 For hvert driftsår skal driftsstyret utarbeide budsjettforslag. Budsjettet skal godkjennes av kontinuitetsstyret.

7. Vedtektsendring

Årsmøtet kan med 2/3-flertall av de møtende medlemmer vedta endringer av vedtektene. Forslag til endring må være fremmet for driftsstyret minst 1 måned før årsmøtet.

8. Midlertidig innstilling av virksomheten - oppløsning.

Årsmøtet kan med 2/3 av registrerte medlemmer beslutte å oppløse foreningen. Foreningens midler skal da anvendes overensstemmende med formålet i samråd med kontinuitetsstyret og rektor ved Fana Private Gymnas.