Stillingsbeskrivelser

Styret generelt
- Fatte beslutninger
- Økonomisk ansvar i henhold til vedtekter
- Velge gruppesjefer/råd
- Utarbeide teaterets driftsbudsjett
- Utlyse synopsiskonkurranse, og velge stykke deretter
- Forvalte driftsmidler
- Holde kontakt med skolens administrasjon, manusforfattere/instruktører og
kontinuitetsstyret
- Utarbeide fremdriftsplaner
- Forvalte/disponere betalingskort
- Holde oversikt over ressurser og ressurspersoner i og rundt teateret
- Bidra til samhold i teateret og et godt sosialt miljø
- Legge frem regnskapet for kontinuitetsstyret, skolen og årsmøtet

Teatersjef
- Koordinere gruppene
- Sikre fremgang og at kjøreplaner blir fulgt
- Innkalle til og lede styre-, råds- og allmøter
- Holde seg informert om teaterets status
- Ta avgjørelser der det er uenighet eller usikkerhet (i samråd med styre eller råd i større saker)
- Representere teateret utad evt. sammen med PR-sjef
- Godkjenne driftsinnkjøp i samråd med økonomisjef og i henhold til budsjett
- Fungere som kontaktperson for skolens administrasjon, manusforfattere/instruktører og kontinuitetsstyret
- Utnevne sin stedfortreder blant styremedlemmene
- Holde boken sin oppdatert

Økonomisjef
- I samråd med styret utarbeide og legge frem driftsbudsjettet for godkjenning hos kontinuitetsstyret
- Påse at driftsbudsjettet blir fulgt
- Fortløpende føre regnskap og oppdatere teaterets økonomiske status
- Sluttføre regnskapet og legge dette frem for driftsstyret for godkjenning
- Ha ansvar for betalingskort
- Holde rådet oppdatert om gruppenes økonomiske status
- Skrive og sende ut regninger
- Holde oversikt over utestående regninger og kreve inn utestående fordringer
- Godkjenne driftsinnkjøp i samråd med teatersjef og i henhold til budsjett
- Via gruppesjefene og ved hjelp av sekretæren påse at medlemsavgiften blir betalt
- Holde boken sin oppdatert

PR-sjef
- Innhente flest mulig midler fra sponsorer. Minimum i henhold til budsjett
- Besørge positiv PR for teateret, skape interesse og trekke mest mulig publikum til forestillingene
- Informasjonsansvarlig overfor presse og andre utenforstående
- Representere teateret utad sammen med teatersjefen
- Sørge for at økonomisjefen til enhver tid har oversikt over utestående fordringer
- Drifte billettsalget
- Utarbeide trykksaker og gensre
- Skrive og sende ut invitasjoner til premieren
- Holde boken sin oppdatert

Sekretær
- Holde oversikt over medlemmer og gruppetilhørighet
- Koordinere og evt. foreta innkjøp godkjent av økonomisjef og/eller teatersjef
- Utarbeide og spre informasjon til medlemmer og råd
- Påse at referat fra råds-, styre- og allmøter blir ført og overbrakt deltakerne
- Holde boken sin oppdatert